, .
partlycloudy_day 11.4℃
Vārda dienu svin: Armands, Armanda

Kā piemērot sezonas laukstrādnieku nodokli

Linda Puriņa , 03-11-2020
Kā piemērot sezonas laukstrādnieku nodokli

Lauksaimniecībā ļoti bieži nepieciešami strādnieki kādiem īslaicīgiem darbiem. Apskatīsim, ko saistībā ar sezonas darbiem nosaka Darba likums, kā arī kāda ir sezonas laukstrādnieku nodokļa režīma piemērošanas kārtība.

Saskaņā ar Darba likumā noteikto sezonas rakstura darbu veikšanai ar darbinieku var tikt noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku. Viena gada laikā par sezonas darbiem noslēgta darba līguma termiņš nevar būt ilgāks par 10 mēnešiem. 2002. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 272 nosaka sezonas darbus, attiecībā uz kuriem ir atļauts slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku; šādi darbi ir, piemēram, sēja un stādīšana, lopbarības sagatavošana, sējumu un stādījumu kopšana u.tml. MK noteikumos kopumā ir minēti 46 dažādi sezonas rakstura darbi.

Atgādinu, ka pamatnorma attiecībā uz darba līguma termiņiem paredz līgumu ar darbinieku slēgt uz nenoteiktu laiku.

Attiecībā uz sezonas rakstura darbiem ir vēl viens specifisks nosacījums, proti, darba devējs, kurš ir reģistrēts PVD reģistrā atzīto un reģistrēto uzņēmumu sarakstā vai Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, vai Augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzētāju reģistrā un kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar augļu, ogu un dārzeņu audzēšanu, var reģistrēt darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā dienā, kad persona faktiski sāk darbu un personu paredzēts nodarbināt šādos sezonas rakstura darbos:
• augļkoku, ogulāju un dārzeņu sēja un stādīšana;
• augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējumu un stādījumu kopšana;
• augļu, ogu un dārzeņu ražas novākšana;
• augļu, ogu un dārzeņu šķirošana.
Iesniedzot Ziņas par darba ņēmējiem, šādā gadījumā norāda ziņu kodu 61.

Parastā gadījumā Ziņas par darba ņēmējiem, kas uzsāk darbu, jāiesniedz ne vēlāk kā vienu dienu vai ne vēlāk kā vienu stundu, pirms darbinieks uzsāk darbu.

Nodarbinot darbinieku uz darba līguma pamata, darba devējs ir atbildīgs par darba samaksai piemērojamo nodokļu aprēķināšanu, ieturēšanu un iemaksāšanu valsts budžetā. No darba samaksas maksājami divi nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Protams, var būt gadījumi, kad darba devējs ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – tad darbiniekam aprēķinātā un izmaksātā summa būs vienāda, bet nodokļa maksājums darba devējam būs atkarīgs tikai no viņa saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Kopš 2014. gada lauksaimniekiem ir ieviests specifisks darba samaksas nodokļa režīms – nodoklis no sezonas laukstrādnieku ienākuma. Sezonas laukstrādnieku nodokļa režīma piemērošana nav atļauta mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam. Atgādināšu būtiskāko par šo iespēju.

Nodoklis no sezonas laukstrādnieku ienākuma ir noteikts 15 % apmērā. Ja, piemēram, laukstrādniekam aprēķinātais ienākums ir 430 EUR, tad nodoklis no darba samaksas ir 64.50 EUR, bet darbinieks saņems 365.50 EUR.

Sezonas laukstrādnieku nodokļa režīms ir vērsts uz to, lai salīdzinoši vieglākā kārtībā darba devējs vairākus darbiniekus varētu nodarbināt īslaicīgi. SLN režīms noteikti nav izmantojams, lai tajā darbiniekus ilgstoši nodarbinātu. SLN režīma pluss ir tas, ka ir ļoti vienkārši aprēķināt darbiniekam izmaksājamo ienākumu par katru nostrādāto dienu vai nedēļu.

Sezonas laukstrādnieku nodoklis ir piemērojams par darbinieku nodarbināšanu laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim. Strādnieki, kas strādā SLN režīmā, katru dienu, kurā strādā, tiek reģistrēti LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Lai lauksaimnieks varētu izmantot SLN režīmu, tā zemes platībai jābūt pieteiktai vienotajam platību maksājumam, kā arī VPM pieteikumā jābūt norādītam vismaz vienam no kultūraugu kodiem, kas noteikti MK 25.03.2014. noteikumu Nr. 166 Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai pielikumā. SLN režīmā strādnieku drīkst nodarbināt augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā. Par sezonas darbu SLN piemērošanai nav uzskatāma arī traktortehnikas vadīšana – pat tad, ja strādnieks ir iesaistīts, piemēram, dārzeņu sējumu kopšanā.

Sezonas laukstrādnieku nodoklis ir piemērojams par darbinieku nodarbināšanu laika posmā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim. Strādnieki, kas strādā SLN režīmā, katru dienu, kurā strādā, tiek reģistrēti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Vienā dienā strādnieks var strādāt tikai pie viena sezonas laukstrādnieka ienākuma izmaksātāja. Ja viens lauksaimnieks strādnieku LAD EPS sistēmā ir piereģistrējis, otrs tajā pašā dienā sezonas strādnieku EPS vairs piereģistrēt nevar.

Par SLN režīmā nodarbinātiem strādniekiem Valsts ieņēmumu dienestam Ziņas par darba ņēmējiem nav jāiesniedz!

SLN režīmā strādnieks var tikt nodarbināts uz darba līguma pamata, kā arī uz uzņēmuma līguma (rakstveidā vai mutvārdos) pamata. Noslēgtā līguma veidu norāda, reģistrējot darbinieku EPS.

Katru nodarbinātības dienu sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs EPS reģistrē strādniekam attiecīgajā dienā aprēķināto atlīdzību. Ievadīto atlīdzības summu nav iespējams precizēt. Ja dienas beigās atlīdzība nav EPS norādīta, tad sistēma automātiski aprēķina nodokli 70 centu apmērā.

Jāņem vērā, ka SLN režīmam ir noteikti arī šādi ierobežojumi – viena persona sezonas laikā var tikt nodarbināta 65 dienas un SLN režīmā sezonas laikā tai aprēķinātais ienākums nedrīkst pārsniegt 3000 EUR. Dienu skaits un ienākuma apmērs tiek rēķināts vienam strādniekam pie visiem darba devējiem kopā, kas attiecīgo strādnieku nodarbinājuši SLN režīmā. Nākamajā dienā pēc dienas, kad sasniegts sezonas laukstrādniekam noteiktais ierobežojums – persona nodarbināta lauksaimniecības darbos 65 kalendāra dienas un/vai gūtais ienākums sezonas lauku darbos sasniedzis 3000 EUR, lauksaimnieks vispārējā kārtībā reģistrē darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, kā arī no darba ņēmēja ienākuma ietur algas nodokli, ietur un maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un maksā uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Reizi mēnesī par sezonas laukstrādniekiem aprēķināto ienākumu darba devējam ir pienākums iesniegt atskaiti Valsts ieņēmumu dienestam. Šo atskaiti piecu darba dienu laikā pēc mēneša beigām darba devējs sagatavo EPS un sagatavoto atskaiti iesniedz VID EDS.

No sezonas laukstrādnieku ienākuma aprēķinātais nodoklis ietver divus maksājumus – VSAOI un IIN. Summas sadalījums pa nodokļiem ir atkarīgs no strādnieka mēneša ienākumu kopsummas. Ja ienākums mēnesī nepārsniedz 70 EUR, tad visa nodokļa summa ir IIN; ja ienākums pārsniedz 70 EUR, tad nodoklis sadalās šādi – 90 % ir VSAOI, bet 10 % IIN.

Par sezonas laukstrādniekiem riska nodeva nav jāmaksā. Sezonas laukstrādnieku ienākumu nenorāda paziņojumā par fiziskajām personām izmaksātajām summām. FP paziņojums pēc darbinieka pieprasījuma ir jāsagatavo un viņam jāizsniedz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentāri


Jūsu komentārs

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Konvencionālo slaukšanas iekārtu starpdezinfekcijas sistēmas
Konvencionālo slaukšanas iekārtu starpdezinfekcijas sistēmas

Pierasts, ka visas automātiskās slaukšanas iekārtas ir aprīkotas ar automāt...

Izaicinājumi slaukšanas zālē: pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu izmantošana
Izaicinājumi slaukšanas zālē: pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu izmantošana

Šajā rakstā gribu pastāstīt par izaicinājumiem, ar kādiem sastopas piena ra...

100 kilogrami eksotikas
100 kilogrami eksotikas

Strausu fermā Mazzariņi, kas atrodas Glūdas pagastā starp Jelgavu un Dobeli...

Mūsu pēdu veselība
Mūsu pēdu veselība

Ziema un tumšais laiks ir atkāpies. Fiziskās aktivitātes un slodzes pieaug....