, .
cloudy 17.4℃
Vārda dienu svin: Jānis

Kā notiek ZS reorganizācija

Karīna Daugaviete, Irēna Arbidāne , 13-02-2023
Kā notiek ZS reorganizācija

Saimnieks LV / 2023.gads (Janvāris.)

Jautājums: Tiek plānots zemnieku saimniecību (ZS) reorganizēt par sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA). Kādas darbības paredz šis process? Vai ir jāsagatavo slēguma bilance un peļņas vai zaudējuma aprēķins Valsts ieņēmuma dienestam (VID)? Vai uz bilances sagatavošanas datumu arī jāveic pamatlīdzekļu amortizācija? Vai ZS darbinieki un saistības pret tiem tiek nodotas SIA, vai esošie darbinieki jāatbrīvo un jāpieņem darbā no jauna?

Atbilde:
Reorganizācijas process

ZS reorganizācija par SIA notiek divos posmos. 1. posmā tiek sastādīts reorganizācijas lēmuma projekts, jaundibināmās SIA statūtu projekts un tie kopā ar paziņojumu par reorganizāciju tiek iesniegti Uzņēmumu reģistrā (UR). Pēc tam ZS īpašnieks pieņem attiecīgo reorganizācijas lēmumu, iekļaujot tajā jaundibināmās SIA statūtu apstiprināšanas faktu, informāciju par valdes un padomes (ja tāda ir) locekļiem u.c. nosacījumus attiecībā uz reorganizāciju. 15 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas ZS jānosūta individuāli kreditoru paziņojumi katram zināmajam kreditoram, kā arī jāpublicē lēmums oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. 

Jāņem vērā, ka reorganizācijas (pārveidošanas) ietvaros jāveic ZS mantas pietiekamības novērtēšana jaundibināmās SIA pamatkapitāla apmaksai. Šādu atzinumu sagatavo UR mantisko ieguldījumu vērtētāju sarakstā iekļauts vērtētājs. Ja reorganizācijas lēmumu pārbauda revidents, atzinumu par mantas novērtējumu sniedz revidents pats.

2. posmu var uzsākt un reorganizāciju (pārveidošanu) var pabeigt ne ātrāk kā trīs mēnešus no paziņojuma kreditoriem publicēšanas dienas, pieņemot, ka visi saņemtie kreditoru prasījumi ir apmierināti vai nodrošināti. Lai pabeigtu reorganizāciju (pārveidošanu), būs nepieciešams iesniegt UR reorganizācijas lēmumu, kā arī jaundibināmās SIA ierakstīšanai komercreģistrā nepieciešamos dokumentus un atzinumu par mantas pietiekamību.

Norādāms, ka katrā individuālajā gadījumā var būt nepieciešams veikt vēl citas darbības. Piemēram, īpašumtiesību pārreģistrāciju uz atsevišķu īpašumu (automašīnas, nekustamais īpašums). Līdz ar to katrs gadījums ir vērtējams atsevišķi.

Saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 15. panta 3. daļas 4. punktu 10 dienu laikā no brīža, kad veiktas izmaiņas reģistrācijas datos (ZS pārtop par SIA un ir reģistrēta UR, bet attiecīgi ar reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi ZS tiek uzskatīta par likvidētu), ir pienākums iesniegt paziņojumu VID. Paziņojumu var iesniegt brīvā formā VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Jāņem vērā arī likuma Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību noteikumi.

Finanšu pārskata sagatavošana
Reorganizējot uzņēmumu vai izbeidzot tā darbību, sastāda slēguma finanšu pārskatu, ja ZS ir bijis pienākums tādu gatavot atbilstoši normatīvajiem aktiem arī iepriekš. Attiecīgi, ja atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 3. pantam ZS ir bijis likuma subjekts.

Reorganizācijas gadījumā slēguma finanšu pārskatu sagatavo, pārbauda un publicē saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētajiem gada pārskata sagatavošanas, pārbaudes, iesniegšanas un publicēšanas noteikumiem. Atbilstoši Grāmatvedības likuma 20. panta 2. daļai „slēguma finanšu pārskatā papildus sniedz detalizētu informāciju par zaudējumiem, kurus radījusi mantas vērtības samazināšanās uzņēmuma reorganizācijas rezultātā, norādot zaudējumu summu aprēķināšanas pamatojumu un šo zaudējumu ietekmi uz finanšu pārskata sastāvdaļu posteņu novērtējumu”.

Papildus jāievēro arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 Kārtība, kādā grāmatvedībā novērtē un finanšu pārskatos norāda uzņēmuma mantu un saistības, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta.

Šāds slēguma finanšu pārskats ir jāiesniedz VID.

Atbilstoši grāmatvedības uzskaites kārtībai, kāda tiek veikta ZS, ir jāveic attiecīgo pamatlīdzekļu amortizācija uz reorganizācijas bilances datumu.

Kas notiek ar darbiniekiem?
Saskaņā ar Komerclikumu pārveidošanas gadījumā pārveidojamās sabiedrības tiesības un saistības, tajā skaitā darbinieki, pāriet iegūstošajai sabiedrībai, ja reorganizācijas lēmums neparedz citādi. Reorganizācijas lēmumā jānorāda reorganizācijas sekas darbiniekiem. Ja reorganizācijas rezultātā darba attiecības tiek izbeigtas, tad jāievēro attiecīgie Darba likuma noteikumi par darba attiecību izbeigšanu.

No juridiskā viedokļa nav nepieciešams izbeigt darba līgumus, kas noslēgti starp ZS un darbiniekiem, un noslēgt jaunus līgumus starp reorganizācijas rezultātā jaundibināmo SIA un darbiniekiem (ja vien attiecīgais līgums neparedz citādi). Tas pamatojams ar faktu, ka reorganizācijas rezultātā tiesības un saistības, kas izriet no noslēgtajiem darba līgumiem, automātiski pāriet iegūstošajai sabiedrībai – jaundibināmajai SIA.

Taču praktiski būs nepieciešams veikt paziņošanas darbības VID EDS, ņemot vērā, ka informācija par darba devēju būs mainījusies pēc reorganizācijas pabeigšanas, t.i., SIA būs atsevišķs reģistrācijas un attiecīgi nodokļu maksātāja numurs. Svarīgi veikt darbinieku pārreģistrāciju (atlaišanu ZS un pieņemšanu SIA) ar attiecīgo kodu.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Govju virusālā diareja – pasaules mēroga izaicinājums piena lopkopībā
Govju virusālā diareja – pasaules mēroga izaicinājums piena lopkopībā

Govju virusālā diareja (Bovine viral diarrhoea, BVD) ir liellopu infekcijas...

Tukuma piens attīstības stāsts
Tukuma piens attīstības stāsts

Tukuma piens ir viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Latvijā. S...

SIA "Naukšēni" – inovatīvi un droši sava ceļa meklējumos
SIA "Naukšēni" – inovatīvi un droši sava ceļa meklējumos

SIA Naukšēni Valmieras novadā izveidojusies no savulaik spēcīgās kopsaimnie...

Fendt 700 Vario Gen7 – jauns etalons savā jaudas klasē
Fendt 700 Vario Gen7 – jauns etalons savā jaudas klasē

Par Fendt 700 Vario septīto paaudzi jeb Gen7 būs dzirdējis ikviens, kas kau...