, .
clearsky_day 14.1℃
Vārda dienu svin: Biruta, Mairita, Bernedīne

Iespēja pieteikties ES atbalstam mežsaimniecībā

LLKC , 03-05-2022
Iespēja pieteikties ES atbalstam mežsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2022. gada 25. aprīļa līdz 2022. gada 25. maijam ir izsludinājis projektu pieņemšanu pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” aktivitātēs.

 “Meža ieaudzēšana” (desmitā projektu pieņemšanas kārta) – kopējais pieejamais finansējums 820 741 eiro.

Atbalstu var saņemt par meža ieaudzēšanu un kopšanu, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu.

Atbalsta pretendents var būt: fiziska persona – zemes īpašnieks un juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50% privātā kapitāla daļas un kura ir zemes īpašnieks.

Apakšpasākumu “Meža ieaudzēšana” īsteno:

* Lauksaimniecības zemē visā zemes vienības platības kontūrā, kur auglība nav lielāka par 25 ballēm, un platības kontūrā, kur zemes auglība ir lielāka par 25 ballēm, nepārsniedzot 4 ha, erozijai pakļautā lauksaimniecības zemē, kā arī lauksaimniecības zemē uz kūdras augsnēm.

* Krūmājos – zemē, kas nekustamā īpašuma valsts kadastrā uzskaitīta krūmāju grupā.

* Iepriekšējos punktos neminētajā zemē, kas nekustamā īpašuma valsts kadastrā uzskaitīta pārējo zemju grupā.

Viens pretendents plānošanas periodā var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā 20 ha platībā. Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

“Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošana” (septītā projektu pieņemšanas kārta) – kopējais pieejamais finansējums 2 384 530 eiro.
Atbalstu var saņemt tikai jaunaudžu retināšanai.

Atbalsta pretendents ir: fiziska persona – meža zemes īpašnieks; juridiska persona – kura pamatkapitālā ir vismaz 50% privātā kapitāla daļu un kura ir meža zemes īpašnieks; pašvaldība – meža zemes īpašnieks; pašvaldības kapitālsabiedrība – apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošo meža zemi.

Retināšana ir savlaicīga un mērķtiecīga mežaudzes kopšana, samazinot valdošās sugas koku vai konkurējošo koku skaitu vismaz par 500 kokiem vienā hektārā vai atbrīvojot augšanas telpu no bieza vai vidēji bieza krūmu aizzēluma. Jaunaudzes retina līdz 10 gadu vecās baltalkšņu, līdz 40 gadu vecās skuju koku, ozola, oša un 20 gadu vecās pārējo koku sugu mežaudzēs, ja koku augstums nepārsniedz 10 metru augstumu.

Atbalstu var saņemt ne vairāk kā divas reizes piecu gadu laikā. Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023. gada 1. septembrim.

“Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” (devītā projektu pieņemšanas kārta) – kopējais pieejamais finansējums 70 000 eiro.

Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.

Atbalsta pretendents ir: fiziska persona – meža zemes īpašnieks; juridiska persona – kura pamatkapitālā ir vismaz 50% privātā kapitāla daļu un kura ir meža zemes īpašnieks; pašvaldība – meža zemes īpašnieks; pašvaldības kapitālsabiedrība – apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošo meža zemi.

Atbalstu atjaunotās mežaudzes kopšanai var saņemt 3 reizes 5 gadu periodā. Iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Projektu iesniegumus izvērtē, ievērojot projektu atlases kritērijus, un sarindo dilstošā secībā atbilstoši projektu vērtējumā iegūto punktu summai.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi – Projekti un investīcijas – Atbalsta pasākumi.

Kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām un mikroliegumiem.

Tas ir ikgadējs kompensācijas maksājums par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem Natura 2000 meža teritorijās un mikroliegumos, uz kuru pieteikšanos izsludina Lauku atbalsta dienests. Šogad paredzēts, ka kompensācijas maksājumiem varēs pieteikties no 12. aprīļa, elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) aicina interesentus apmeklēt informatīvos seminārus par ES atbalsta pasākumiem. Informācija par plānotajiem semināriem interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv sadaļā Semināri meža īpašniekiem.

Savukārt MKPC darbinieki var palīdzēt meža un zemes īpašniekiem izvērtēt situāciju dabā projekta nosacījumu atbilstībai, sagatavot meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu, kā arī iesniegt projektu LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Brīdina par lapu grauzēju kaitēkļu savairošanos bērzu audzēs
Brīdina par lapu grauzēju kaitēkļu savairošanos bērzu audzēs

Valsts meža dienesta un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” spec...

MAMMADABA tīmekļvietnē lasāmas dabas ziņas vieglajā valodā
MAMMADABA tīmekļvietnē lasāmas dabas ziņas vieglajā valodā

Turpinot AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dabas tūrisma tīmekļvietnes mammad...

27. aprīlī sākas pieteikšanās NATURA 2000 kompensācijas maksājumam
27. aprīlī sākas pieteikšanās NATURA 2000 kompensācijas maksājumam

No 27. aprīļa līdz 15. jūnijam (ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 26. jū...