Loterijas noteikumi

Loterijas noteikumi SIA „SAIMNIEKS LV” žurnāla „Saimnieks LV” abonēšanas loterijai

Abonē žurnālu „Saimnieks LV” 2018.gadam un laimē”

 1. Loterijas organizētājs: preses izdevējs SIA „SAIMNIEKS LV”, reģ. Nr. 40003683457, juridiskā adrese: Izstāžu komplekss „Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076; biroja adrese: Mūkusalas iela 42E, Rīga, LV-1004

 2. Loterijas norises teritorija: Latvija

 3. Par loteriju atbildīgā persona: SIA „SAIMNIEKS LV” par loteriju atbildīgā persona Līga Bernāne, kontakttālrunis 28300088.

 4. Loterijas norises sākuma datums: 2017.gada 16.novembris

 5. Loterijas norises beigu datums: 2018.gada 29.janvāris

 6. Laimestu fonds:

Loterijā tiks izlozēts 1 gab. Graudu mitruma mērītājs „GRAINMASTER i2-S” EUR 647,35 vērtībā.

Kopējā laimestu fonda vērtība ir EUR 647,35 (ar PVN 21%) no SIA „Investa Ltd”.

 1. Loterijā tiks izlozēts:

1 loterijas dalībnieks, kurš iegūs savā īpašumā 1 gab. Graudu mitruma mērītāju „GRAINMASTER i2-S” no SIA „Investa Ltd”.

 1. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:

Loterijā var piedalīties fiziskās un juridiskās personas.

Lai piedalītos loterijā, dalībniekam nepieciešams:

 • abonēt žurnālu „Saimnieks LV” uz 2018.gada 12 (divpadsmit) mēnešiem laika posmā no 2017.gada 16.novembra līdz 2017.gada 27.decembrim;

 • reģistrēt SIA „SAIMNIEKS LV” mājas lapā www.saimnieks.lv žurnāla abonēšanas kvīts vai čeka numuru, vai maksājuma uzdevuma numuru par rēķina apmaksu; apmaksas datumu; vārdu, uzvārdu (fiziskai personai) vai nosaukumu (juridiskai personai); kontakta tālruni; e-pastu;

 • dalībniekam visā loterijas norises periodā nepieciešams saglabāt žurnāla abonēšanas kvīti, čeku vai maksājuma uzdevumu par rēķina apmaksu.

 1. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi: Nav.

 2. Datums, līdz kuram iesniedz dokumentus, kas apliecina dalību loterijā:

Abonēšana jāveic līdz 2017.gada 27.decembrim. Jāreģistrējas SIA „SAIMNIEKS LV” mājas lapā www.saimnieks.lv līdz 2017.gada 27.decembrim.

 1. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:

Loterijas izloze notiks 2018.gada 29.janvārī, plkst. 12.00 SIA „SAIMNIEKS LV” biroja telpās Mūkusalas ielā 42E, Rīgā, LV-1004.

 1. Loterijas laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:

Loterijas laimesta ieguvējs tiks publicēts žurnāla „Saimnieks LV” marta numurā un izdevniecības mājas lapā www.saimnieks.lv 2018.gada 29.janvārī.

 1. Laimesta ieguvējs laimestu var saņemt:

Laimestu laimējusī persona varēs saņemt, ierodoties SIA „SAIMNIEKS LV” birojā Mūkusalas iela 42E, Rīga, LV-1004 ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31.martam (ieskaitot), līdzi ņemot un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (fiziskai personai) vai pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (juridiskai personai) un žurnāla abonēšanas kvīti, čeku vai maksājuma uzdevuma par rēķina apmaksu.

Par laimesta saņemšanu jāparaksta laimesta pieņemšanas-nodošanas akts.

 1. Laimesta saņemšanas papildus izmaksas:

Ceļa izdevumi līdz balvas izsniegšanas vietai Mūkusalas ielā 42E, Rīgā.

 1. Termiņš, līdz kuram var pieteikties uz laimestu un to saņemt:

Dalībnieks laimestam var pieteikties un to saņemt ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. martam (ieskaitot).

 1. Ar pretenzijām par loterijas norises kārtību var vērsties:

Rakstveidā iesniegtās pretenzijas no loterijas dalībniekiem tiek pieņemtas, ja tās iesniegtas ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi (30 dienas) pēc izdevuma, kurā paziņoti laimētāju vārdi, nodošanas tirdzniecībā (līdz 05.03.2018.). Pretenzijas rakstveidā jāsūta uz: SIA „SAIMNIEKS LV”, biroja adrese: Mūkusalas iela 42E, Rīga, LV-1004. Pretenziju izskata par loteriju atbildīgā persona SIA „SAIMNIEKS LV” Līga Bernāne kopā ar SIA „SAIMNIEKS LV” valdes locekli Rihardu Krastiņu 10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas dienas un nosūta loterijas dalībniekam rakstveida atbildi.

 1. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:

Personas, kuras nav abonējušas žurnālu „Saimnieks LV” uz visu 2018.gadu noteiktā laikā no 2017.gada 16.novembra līdz 2017.gada 27.decembrim.

 1. Papildinformācija:

Ja loterijā laimestu ieguvusī persona nepiesakās uz laimestu noteiktajā termiņā, tā zaudē tiesības saņemt laimestu, un laimests paliek SIA „SAIMNIEKS LV” īpašumā.

Laimesta vērtība netiek kompensēta vai izmaksāta naudā.

 1. Informācija: Pilns loterijas noteikumu teksts publicēts www.saimnieks, saīsināts loterijas noteikumu teksts – žurnālā „Saimnieks LV”.

SIA „SAIMNIEKS LV” valdes loceklis

Rihards Krastiņš

SIA „SAIMNIEKS LV” par loteriju atbildīgā persona

Līga Bernāne